KDE NÁS NAJDETE

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30
794 01 Krnov

tel: +420 554 610 710
fax: +420 554 625 650

VÍCE ZDE


NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB ...pro Vás

Opravy a rekonstrukce komunikací, parkovišť, areálových komunikací a zpevněných ploch

Naše společnost ročně vybuduje nebo opraví stovky tisíc metrů čtverečních komunikací a jiných zpevněných ploch v Moravskoslezském kraji. Neprovádíme pouze opravy běžných pozemních komunikací všech tříd, ale realizujeme také úpravy různých areálových komunikací, zpevněných a manipulačních ploch, povrchů v halách a průmyslových objektech. Při naší práci využíváme různé technologie a rádi bychom Vám je alespoň ve zkratce představili.

  • Uzavírací asfaltové nátěry se zadrcením

Jedná se o jednu z nejlevnějších a při tom velice efektivní metodu plošných oprav komunikací, spočívající v aplikaci uzavíracího nátěru asfaltovou emulzí v množství do 3 kg/m2 s následným zadrcením kameniva frakce 2/5 mm. Tato technologie je dobře využitelná zejména při počátečním rozpadu obrusné asfaltové vrstvy komunikace nebo v případě drobnějších mrazových trhlin. Aplikací této technologie dojde k uzavření povrchu, prodloužení jeho životnosti a sjednocení vizuálního vzhledu komunikace.

  • Recyklace za studena

Recyklace, neboli „směs recyklovaná obalením za studena na místě“, je velice efektivní technologie, využívaná především pro svou ekologičnost a relativně nízkou cenu za provedení. Její výhoda spočívá ve využití materiálu, který je již v místě realizace k dispozici.

Jedná se vlastně o rozemletí stávající, již nevyhovující a značně poškozené komunikace, následné přidání pojiv – cementu a asfaltové emulze či pěny a tato obohacené směs je poté položena zpět, vyrovnána a za stálého válcování zhutněna na požadovanou pevnost. Efektivní je i finální úprava povrchu recyklované vozovky pomocí uzavíracího nátěru (pro místní a účelové komunikace) nebo v položení asfaltobetonové vrstvy (pro komunikace s vyšším zatížením).

Metoda studené recyklace je nejvhodnější pro opravy silnic II. a III. tříd, stejně jako pro místní a účelové komunikace v obcích, areálech a podobně. Je výborně využitelná v případech síťových a hlubších mrazových trhlin, při plošných deformacích, u nepravidelných hrbolů způsobených pohybem konstrukčních vrstev, u výtluků a při celkové a hloubkové korozi komunikace.

  • Frézování vozovek

Frézování povrchu vozovky většinou předchází samotné pokládce asfaltobetonových směsí a využívá se především v místech, kde není možné zvýšení nivelity vozovky nebo je povrch velice nerovný a je nutné ho srovnat pro dosažení úspory spotřeby pokládaných asfaltových směsí. V některých případech (především u místních a účelových komunikací, polních a lesních cest) je také možné využít rozfrézování, reprofilaci a zhutnění stávajícího povrchu jako levnou náhradu recyklace za studena s následným zakrytím asfaltobetonovou vrstvou.

  • Pokládka asfaltobetonových směsí

Jádrem naší činnosti je pokládka asfaltobetonových směsí, produkovaných z našeho kameniva v naší obalovně. Pokládku těchto živičných směsí provádíme strojně finišery nebo v případě špatně přístupných a malých ploch také ručně a to včetně výškových úprav vpustí a šachet, úprav sjezdů z přilehlých komunikací a nemovitostí. Realizujeme všechny typy a rozsahy pokládky živičných směsí – od velkoplošných oprav v rozsahu desítek tisíc metrů čtverečních až po maloplošné a lokální vysprávky výtluků, trhlin a prasklin, stejně jako opravy povrchů po překopech a výstavbě inženýrských sítí. Máme zkušenosti z realizace novostaveb i rekonstrukcí všech typů komunikací, od dálnic po účelové a areálové komunikace pro široké spektrum odběratelů a rádi tyto zkušenosti využijeme k Vaší plné spokojenosti.

Novostavby komunikací, parkovišť, areálových komunikací a zpevněných ploch

Naše společnost se samozřejmě zabývá i novostavbami pozemních komunikací a dopravních staveb. Prozatím největšími stavbami, které jsme realizovali jako hlavní dodavatelé nebo členové sdružení dodavatelů pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajský úřad nebo městské úřady, byly např. výstavba jižní části obchvatu města Opavy, provedení odstranění povodňových škod na silnicích I. tříd na území Moravskoslezského kraje po povodni z roku 2009. Dále jsme se jako významní subdodavatelé podíleli na dalších významných stavbách v našem kraji, jako je část dálnice D47 – Via Moravica, a to v úseku Tošanovice – Žukov, výstavbě východní části obchvatu města Opavy – spojky S1 silnic I/11 a I/56 a výstavbě dálničního přivaděče v Bohumíně – Skřečoni, který zároveň řeší dopravní situaci a úpravy infrastruktury v centru Bohumína.

Novostavby realizujeme i pro soukromé investory, kdy se nejčastěji jedná o parkoviště, zpevněné odstavné a manipulační plochy, přístupové a užitkové komunikace výrobních podniků a průmyslových zón, kde řešíme komplexně dopravní infrastrukturu celého areálu.

Výstavba inženýrských sítí

Při výstavbě či rekonstrukcích komunikací, které realizujeme, jsme schopni zajistit také opravy, doplnění či vybudování zcela nových inženýrských sítí. Jedná se především o prvky sloužící k odvodnění komunikací a dešťovou kanalizaci, ale také vodovody, splaškové kanalizace, instalaci veřejného osvětlení nebo přeložky jednotlivých sítí dle požadavku investora. 

Údržba komunikací

Zajišťujeme také letní údržbu komunikací. Pro naše zákazníky zajišťujeme kácení a prořezávání silniční zeleně, zřízení, čištění a dosypání krajnic, vybudování a čištění příkop. V rámci údržby komunikací provedeme také čištění a opravy propustků a hospodářských sjezdů či dalšího vybavení komunikace. 

Příslušenství komunikací (mosty a propustky, opěrné zdi, dopravní značení, bezpečnostní prvky, mobiliáře, aut. zálivy a zastávky)

Rekonstrukce, opravy i výstavbu provádíme komplexně, takže jsme schopni pro Vás realizovat také příslušenství komunikace, ať už se jedná o instalaci svislého i vodorovného dopravního značení, osazení mobiliáře, výstavbu autobusových zálivů nebo zastávek městské hromadné dopravy. 

Projekční a konzultační činnost, dotační poradenství, financování Vašich záměrů

Pro naše klienty zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnery kompletní servis od návrhů možných řešení, poradenskou a konzultační činnost jak v oboru výstavby jejich záměrů, tak i v oboru dotačních programů, přes zpracování projektových dokumentací, zajištění stavebních povolení až po samotnou realizaci staveb a jejich případné financování.

Laboratoř

Kvalitu námi produkovaných živičných směsí a prováděných živičných prací kontrolujeme v certifikované laboratoři s odbornou způsobilostí č. 200, která provádí zkoušky v rozsahu přílohy k Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.:  515/11. Výsledky naší laboratoře nám pomáhají zajistit trvalou vysokou kvalitu naší práce.